ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ

Војислав Пољаковић

ОШ Свети Сава

Мирјана Кујунџић

Алан Павлуковић

Драган Недељковић

Савет родитеља школе

Јовица Марцикић

Марија Човић

Драгутин Соковић

Локална самоуправа

Паулина Миланковић

Ненад Остојић

 

Преседник Школског одбора је Драгутин Соковић

 

Планирано је 4 седнице Школског одбора.

 

Делокруг активности:

 

          разматра и доноси план рада школе за 2017/2018. школску годину;

          доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте у складу са новим законским решењима;

          доноси финансијски план установе и план набавки за 2017. годину;

          усваја периодичние и годишње финансијские извештаје;

          усваја извештај о раду директора школе;

          усвоја извештај о безбедности ученика

          усваја извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

          разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

          доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

          одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

          именовање чланова у комисије које формира Школски одбор.